• کتاب حامی
  • مبلغ پروژه ریال
  • 2 سال پيش
  • 13 مشارکت
  • 2 سال پيش
  • کتاب حامی
  • 100,000,000 ریال
  • 13
  • 90,450,000 ریال
  • % 10
حمایت از نام نیک