1-ایتام

کمک به کودکان یتیم
سازمان و موسسات همراه در سرفصل 1-ایتام

2-کاهش آسیب‌ اجتماعی

حمایت از خیابان خواب‌ها از مرحله جذب، درمان، سرپناه تا آموزش،‌اشتغال، وصل به خانواده و جامعه
سازمان و موسسات همراه در سرفصل 2-کاهش آسیب‌ اجتماعی

3-آموزش و اشتغال

کمک به اهداف آموزشی و توانمند سازی در راستای اشتغال محرومین

4-مدرسه‌سازی و مدرسه داری

مدرسه‌ سازی و لوازم تحصیلی در مناطق محروم
سازمان و موسسات همراه در سرفصل 4-مدرسه‌سازی و مدرسه داری

5-نذر نفس

کپسول اکسیژن
سازمان و موسسات همراه در سرفصل 5-نذر نفس