آنچه باقی می‌ماند نام نیک شماست...

نام و تعداد کمک های مشارکت کنندگان نام نیک

مهدی منفرد 1 کمک


امیر اکرامیان 2 کمک


بهبود برزین 7 کمک


پریسا صفا 1 کمک


شبنم امینایی 2 کمک


پویش ملی نام نیک، راهی به مقصد جاودانگی...

یادگاری که در این گنبد دوار بماند