• سایر فعالیت های خیرخواهانه و صدقات هفتگی
  • مبلغ پروژه ریال
  • 3 سال پيش
  • 84 مشارکت
  • 3 سال پيش
  • سایر فعالیت های خیرخواهانه و صدقات هفتگی
  • 5,000,000,000 ریال
  • 84
  • 4,016,460,000 ریال
  • % 20
حمایت از نام نیک