• مدرسه سازی
  • مبلغ پروژه ریال
  • 3 سال پيش
  • 50 مشارکت
  • 3 سال پيش
  • مدرسه سازی
  • 160,000,000,000 ریال
  • 50
  • 148,521,350,000 ریال
  • % 7
حمایت از نام نیک