• استان تهران-سبد ارزاق 1403
  • مبلغ پروژه ریال
  • 3 ماه پيش
  • 33 مشارکت
  • 3 ماه پيش
  • استان تهران-سبد ارزاق 1403
  • 2,023,000,000 ریال
  • 33
  • 1,317,294,000 ریال
  • % 35
حمایت از نام نیک