• استان چهارمحال و بختیاری-سبد ارزاق1403
  • مبلغ پروژه ریال
  • 3 ماه پيش
  • 33 مشارکت
  • 3 ماه پيش
  • استان چهارمحال و بختیاری-سبد ارزاق1403
  • 3,179,000,000 ریال
  • 33
  • 2,239,980,000 ریال
  • % 30
حمایت از نام نیک