• کمپین پیوند (تامین هزینه عقد و جهیزیه)
  • مبلغ پروژه ریال
  • 6 ماه پيش
  • 147 مشارکت
  • 6 ماه پيش
  • کمپین پیوند (تامین هزینه عقد و جهیزیه)
  • 1,500,000,000 ریال
  • 147
  • 581,060,000 ریال
  • % 61
حمایت از نام نیک