• تهیه‌ی مایحتـاج معلولان ذهنـی زیر 14 سال
  • مبلغ پروژه ریال
  • 8 ماه پيش
  • 7 مشارکت
  • 8 ماه پيش
  • تهیه‌ی مایحتـاج معلولان ذهنـی زیر 14 سال
  • 5,000,000,000 ریال
  • 7
  • 4,996,630,000 ریال
  • % 0
حمایت از نام نیک