• تهیه 500کیلو برنج بین ایتام و نیازمندان
  • مبلغ پروژه ریال
  • 6 ماه پيش
  • 11 مشارکت
  • 6 ماه پيش
  • تهیه 500کیلو برنج بین ایتام و نیازمندان
  • 250,000,000 ریال
  • 11
  • 131,000,000 ریال
  • % 48
حمایت از نام نیک