• تهیه کتاب برای 100 کودک و نوجوان
  • مبلغ پروژه ریال
  • 8 ماه پيش
  • 5 مشارکت
  • 8 ماه پيش
  • تهیه کتاب برای 100 کودک و نوجوان
  • 200,000,000 ریال
  • 5
  • 188,000,000 ریال
  • % 6
حمایت از نام نیک