• تهیه کتاب برای 100 کودک و نوجوان
  • مبلغ پروژه ریال
  • 2 هفته پيش
  • 2 مشارکت
  • 2 هفته پيش
  • تهیه کتاب برای 100 کودک و نوجوان
  • 200,000,000 ریال
  • 2
  • 197,000,000 ریال
  • % 2
حمایت از نام نیک