• مدرسه سازی با یک آجر 1402
  • مبلغ پروژه ریال
  • 10 ماه پيش
  • 156 مشارکت
  • 10 ماه پيش
  • مدرسه سازی با یک آجر 1402
  • 5,300,000,000 ریال
  • 156
  • 5,131,987,990 ریال
  • % 3
حمایت از نام نیک