• تهیه بسته حمایتی نوروز و رمضان ۱۴۰۲
  • مبلغ پروژه ریال
  • 3 هفته پيش
  • 47 مشارکت
  • 3 هفته پيش
  • تهیه بسته حمایتی نوروز و رمضان ۱۴۰۲
  • 2,000,000,000 ریال
  • 47
  • 1,293,900,000 ریال
  • % 35
حمایت از نام نیک