• 2000 پک بهداشتی دختران دانش آموز عشایر
  • مبلغ پروژه ریال
  • 3 ماه پيش
  • 35 مشارکت
  • 3 ماه پيش
  • 2000 پک بهداشتی دختران دانش آموز عشایر
  • 800,000,000 ریال
  • 35
  • 474,600,000 ریال
  • % 41
حمایت از نام نیک