• ساخت هنرستان درکَس
  • مبلغ پروژه ریال
  • 4 ماه پيش
  • 66 مشارکت
  • 4 ماه پيش
  • ساخت هنرستان درکَس
  • 70,000,000,000 ریال
  • 66
  • 69,667,665,000 ریال
  • % 0
حمایت از نام نیک