• طرح شهاب
  • مبلغ پروژه ریال
  • 12 ماه پيش
  • 787 مشارکت
  • 12 ماه پيش
  • طرح شهاب
  • 900,000,000 ریال
  • 787
  • 290,080,000 ریال
  • % 68
حمایت از نام نیک