• طرح شهاب
  • مبلغ پروژه ریال
  • 4 ماه پيش
  • 271 مشارکت
  • 4 ماه پيش
  • طرح شهاب
  • 900,000,000 ریال
  • 271
  • 638,010,008 ریال
  • % 29
حمایت از نام نیک