• تهیه دستگاه Voice Recorder
  • مبلغ پروژه ریال
  • 3 سال پيش
  • 11 مشارکت
  • 3 سال پيش
  • تهیه دستگاه Voice Recorder
  • 50,000,000 ریال
  • 11
  • 25,650,000 ریال
  • % 49
حمایت از نام نیک