• تهیه مسکن
  • مبلغ پروژه ریال
  • 2 هفته پيش
  • 84 مشارکت
  • 2 هفته پيش
  • تهیه مسکن
  • 500,000,000 ریال
  • 84
  • 194,230,000 ریال
  • % 61