• مدرسه سازی با یک آجر
  • مبلغ پروژه ریال
  • 8 ماه پيش
  • 207 مشارکت
  • 8 ماه پيش
  • مدرسه سازی با یک آجر
  • 1,500,000,000 ریال
  • 207
  • 1,404,249,901 ریال
  • % 6