نام

موسسه جوانان رضوان

حوزه فعالیت
  • نیکوکاری و امور خیریه
محدوده فعالیت
    شهرستان نهبندان
شناسه ملی 14004119251
تاریخ تاسیس 20/03/1393
تاریخ مجوز 5/10/1995
شماره ثبت 19
مرجع صدور مجوز فرمانداری نهبندان
نام و نام خانوادگی مدیر هادی محمدی
استان خراسان جنوبی
آدرس شهرستان نهبندان