وبلاگ آرشیت – نرم افزار خیریه ها

نیکوکار

"ثبت اطلاعات نیکوکار و ایجاد حساب کاریری" امکان ثبت کلیه اطلاعات فردی، علاقه مندی، زمینه های همکاری و اختصاص حساب کاریری و عضویت در باشگاه…

نظر سنجی

"نظرسنجی از عملکرد موسسه" پس از تکمیل هر فعالیت در مجموعه از ذینفع نظرسنجی می شود و نتایج گزارش عملکرد پرسنل، پیشنهادات، انتقادات و ...…

مستمری ماهانه

"پایش، یادآوری و مدیریت تعهدات" امکان تعریف تعهدات نیکوکار (سرپرستی، حق عضویت و ... ) و مشاهده ی افزایش یا کاهش تعهد و پیگیری پرداخت…

مدیریت شعب

"مدیریت یکپارچه شعب" طراحی شده برپایه مدیریت یکپارچه شعب و اختصاص ماموریت های مختلف به هر یک از پرسنل شعب   نرم افزار خیریه -نرم افزار…

سفارشات ذبح

"پایش سفارشات ذبح" مدیریت سفارشات و پیگیری عملکرد تا پایان ذبح جهت اطمینان از انجام کیله اعمال به دلیل لزوم رعایت موارین شرعی   نرم…